Genetic Programming Bibliography entries for Bin Jiang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.4504

GP coauthors/coeditors: Yanyun Tao, Yenming J Chen, Xiangyu Fu, Yuzhen Zhang,

Genetic Programming Articles by Bin Jiang