Genetic Programming Bibliography entries for Chang-an Yuan

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.3872

GP coauthors/coeditors: Yu-zhong Peng, Jie Li, Baoqin Hu, Xiao Qin, Jiangtao Huang, YaBing Shi, Yuan Rao, Ru-chuan Wang, Changjie Tang, Y Wen, Jie Zuo, Jing Peng, Jianjun Hu, Chuan Li, An-long Chen,

Genetic Programming Articles by Chang-an Yuan

Genetic Programming conference papers by Chang-an Yuan