Genetic modeling of electrical conductivity of formed material

Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.4340

@Article{Gusel:2005:MT,
 author =    "Leo Gusel and Miran Brezocnik",
 title =    "Genetic modeling of electrical conductivity of formed
         material",
 journal =   "Materials and technology",
 year =     "2005",
 volume =    "39",
 number =    "4",
 pages =    "107--111",
 email =    "mbrezocnik@uni-mb.si",
 keywords =   "genetic algorithms, genetic programming, copper
         alloys, electrical conductivity, cold forming,
         modelling, genetsko programiranje, modeliranje, hladno
         preoblikovanje, elektricna prevodnost, bakrove
         zlitine",
 ISSN =     "1580-2949",
 URL =     "http://www.imt.si/materiali-tehnologije/",
 URL =     "http://ctklj.ctk.uni-lj.si/kovine/izvodi/mit054/gusel.pdf",
 size =     "5 pages",
 abstract =   "In the paper a genetic programming method for
         efficient determination of accurate models for the
         change of electrical conductivity of cold formed alloy
         CuCrZr was presented. The main characteristic of
         genetic programming method, which is one of
         evolutionary methods for modelling, is its non-
         deterministic way of computing. No assumptions about
         the form and size of expressions were made in advance,
         but they were left to the self organisation and
         intelligence of evolutionary process. Only the best
         models, gained by genetic programming were presented in
         the paper. Accuracy of the best models was proved with
         the testing data set. The comparison between deviation
         of genetic models results and regression models results
         concerning the experimental results has showed that
         genetic models are much more precise and more varied
         then regression model. The variety of genetic models
         allows us, concerning the demands, to decide for an
         optimal genetic model for mathematical description and
         prediction of change of electrical conductivity in the
         frame of experimental environment.",
 abstract =   "V prispevku smo predstavili metodo genetskega
         programiranja za uspesno dolocitev natancnih modelov
         spremembe elektricne prevodnosti hladno preoblikovane
         zlitine CuCrZr. Glavna znacilnost metode genetskega
         programiranja, ki spada med evolucijske metode
         modeliranja, je, da resitev ne iscemo po vnaprej
         dolocenih poteh ter da socasno obravnavamo mnozico
         enostavnih objektov. Cedalje natancnejsim resitvam smo
         se priblizevali postopoma, med postopkom simulirane
         evolucije. V prispevku smo predstavili le nekatere
         najuspesnejse oziroma najprimernejse genetske modele.
         Natancnost genetskih modelov je bila preverjena na
         mnozici preskusnih tock. Primerjali smo tudi natancnost
         genetsko dobljenih modelov in modela, dobljenega po
         deterministicni metodi regresije. Primerjava je
         pokazala, da se genetski modeli dosti manj odmikajo od
         eksperimentalnih rezultatov in da so bolj raznoliki.
         Prav raznolikost nam omogoca, da se, glede na zahteve,
         odlocimo za optimalen model, s katerim lahko
         matematicno opisemo ali napovedujemo spremembo
         elektricne prevodnosti zlitine v okviru
         eksperimentalnega okolja.",
}

Genetic Programming entries for Leo Gusel Miran Brezocnik

Citations