Critical inclusion size in spring steel and genetic programming

Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.4549

@Article{Kovacic:2010:RMZ,
 author =    "Miha Kovacic and Sandra Sencic",
 title =    "Critical inclusion size in spring steel and genetic
         programming",
 journal =   "RMZ - Materials and Geoenvironment (RMZ -Materiali in
         Geookolje)",
 year =     "2010",
 volume =    "57",
 number =    "1",
 pages =    "17--23",
 note =     "Kriticna velikost vkljucka v vzmetnem jeklu in
         genetsko programiranje",
 keywords =   "genetic algorithms, genetic programming, spring steel,
         inclusions, modeling",
 ISSN =     "1408-7073",
 URL =     "http://www.rmz-mg.com/letniki/rmz57/RMZ57_1.pdf",
 size =     "7 pages",
 language =   "English",
 abstract =   "In the paper the genetic programming method was used
         for critical inclusion size determination. At first the
         mathematical model according to dynamically testing
         results of the seven broken 51CrV4 springs has been
         obtained and after the optimization with the model was
         performed. For the modeling of the spring life the
         inclusion size of the inclusion found at the breakage
         surface and the distance of the inclusion from the
         spring tensile surface were used. The results show that
         the critical inclusion (the inclusion at the spring
         tensile surface) size in our case is 0.14 mm. The
         results of the proposed concept can be used in
         practice.",
 izvleceek =  "V elanku je bila za dolocevanje kriticne velikosti
         vkljuka uporabljena metoda genetskega programiranja.
         Najprej se je na podlagi eksperimentalnih podatkov
         sedmih prelomljenih vzmeti iz 51CrV4 izdelal
         matematicni model, ki se je kasneje uporabil za
         optimizacijo. Za modeliranje trajnostne dobe vzmeti sta
         se uporabila velikost vkljucka, najdenega na prelomu,
         in njegova oddaljenost od natezne povrsine vzmeti.
         Rezultati kazejo, da je kriticna velikost vkljucka (na
         natezni strani vzmeti) v nasem primeru 0,14 mm.
         Rezultate predlozenega koncepta lahko uporabimo v
         praksi.",
 notes =    "PERIODICAL FOR MINING, METALLURGY AND GEOLOGY",
}

Genetic Programming entries for Miha Kovacic Sandra Sencic

Citations