Modeling of PM10 emission with genetic programming

Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.4549

@Article{Kovacic:2012:MT,
 author =    "Miha Kovacic and Sandra Sencic",
 title =    "Modeling of PM10 emission with genetic programming",
 journal =   "Materials and technology",
 journal_serbo_croat = "Materiali in tehnologije",
 year =     "2012",
 volume =    "46",
 number =    "5",
 pages =    "453--457",
 month =    sep # "-" # oct,
 keywords =   "genetic algorithms, genetic programming, steel plant,
         PM10 concentrations, pollution, environment, modelling,
         rainfall",
 ISSN =     "1580-2949",
 URL =     "http://mit.imt.si/Revija/izvodi/mit125/kovacic.pdf",
 URL =     "http://mit.imt.si/Revija/izvodi/mit125/kovacic.htm",
 size =     "5 pages",
 abstract =   "To implement sound air-quality policies, regulatory
         agencies require tools to evaluate the outcomes and
         costs associated with various emission-reduction
         strategies. However, the applicability of such tools
         can also remain uncertain. It is furthermore known that
         source-receptor models cannot be implemented through
         deterministic modelling. The article presents an
         attempt of PM10 emission modelling carried close to a
         steel production area with the genetic programming
         method. The daily PM10 concentrations, daily rolling
         mill and steel plant production, meteorological data
         (wind speed and direction - hourly average, air
         temperature - hourly average and rainfall - daily
         average), weekday and month number were used for
         modelling during a monitoring campaign of almost half a
         year (23.6.2010 to 12.12.2010). The genetic programming
         modelling results show good agreement with measured
         daily PM10 concentrations. In future we will carry out
         genetic programming based dispersion modelling
         according to the calculated wind field, air
         temperature, humidity and rainfall in a 3D Cartesian
         coordinate system. The prospects for arriving at a
         robust and faster alternative to the well-known
         Lagrangian and Gaussian dispersion models are
         optimistic.",
 abstract_si = "V okviru uveljavljanja uredb o kvaliteti zraka, s
         ciljem zmanjsevanja emisij, nadzorne agencije zahtevajo
         ovrednotenje emisij in stroskov, povezanih z njimi.
         Uporabnost takih orodij je v splosnem negotova. Prav
         tako je znano, da pri modelih tipa vir-sprejemnik tezko
         uporabimo deterministicno modeliranje. V clanku je
         predstavljen poskus modeliranja emisije delcev PM10 na
         podrocju zelezarne z metodo genetskega programiranja.
         Osnova za modeliranje so bili podatki, zbrani v obdobju
         vec kot pol leta (od 23. 6. 2010 do 12. 12. 2010):
         dnevne koncentracije PM10, produktivnost jeklarne,
         valjarne, meteoroloski podatki (hitrost in smer vetra,
         temperatura zraka - urno povprecje ter padavine -
         dnevno povprecje) ter dan v tednu in zaporedna stevilka
         meseca. Rezultati modeliranja dnevnih koncentracij PM10
         z genetskim programiranjem kazejo na dobro ujemanje z
         eksperimentalnimi podatki. V prihodnosti bomo izvedli
         modeliranje z genetskim programiranjem v kartezijskem
         3D koordinatnem sistemu z upostevanjem izracunanega
         vetrovnega polja, temperature zraka, vlaznosti in
         padavin. Moznosti za uporabo robustnih in hitrejsih
         alternativ Lagrangovih in Gaussovih disperzijskih
         modelov so optimisticne.

         Kljucne besede: zelezarna, koncentracije PM10,
         modeliranje, genetsko programiranje",
 notes =    "In English. MTAEC9 UDK 669:519.61/.64:351.777.6
         http://mit.imt.si/Revija/",
}

Genetic Programming entries for Miha Kovacic Sandra Sencic

Citations