Genetic Programming Bibliography entries for Lixin Zhan

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.4780

GP coauthors/coeditors: Tao Zeng, Jiangtao Qiu, Xirong Ma, Xiaoyuan Bao,

Genetic Programming conference papers by Lixin Zhan