Ladle-Nozzle Opening and Genetic Programming

Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.4549

@Article{kovacic:2014:MT,
 author =    "Miha Kovacic and Beno Jurjovec and Luka Krajnc",
 title =    "Ladle-Nozzle Opening and Genetic Programming",
 journal =   "Materials and technology",
 year =     "2014",
 volume =    "48",
 number =    "1",
 pages =    "23--26",
 month =    jan # "-" # feb,
 publisher =  "Institute of Metals and Technology, Ljubljana,
         Slovenia",
 keywords =   "genetic algorithms, genetic programming, secondary
         metallurgy, ladle-nozzle opening, modelling, sekundarna
         metalurgija, podziganje, modeliranje, genetsko
         programiranje",
 ISSN =     "1580-2949",
 language =   "English",
 URL =     "http://mit.imt.si/Revija/izvodi/mit141/kovacic.htm",
 URL =     "http://mit.imt.si/Revija/izvodi/mit141/kovacic.pdf",
 size =     "4 pages",
 abstract =   "Store Steel Ltd. faces a huge problem with the ladle
         nozzle opening during the production of a wide variety
         of steel grades. After a ladle treatment the steel melt
         is poured from the ladle through the sliding gate and
         the nozzle into the tundish on the continuous casting
         machine. Due to frequent clogging the ladle nozzle must
         be opened with oxygen which can cause melt pollution.
         The purpose of this paper is to present an attempt to
         reduce ladle-nozzle openings. In this attempt the
         genetic-programming method was used. The experimental
         data on 115 consecutively cast heats was used. The
         steel making-technology number, the batch sequence
         number, the time spend for secondary metallurgy, the
         sustainability of the upper-nozzle brick, the
         sustainability of the nozzle seating block, the
         sustainability of the lower-nozzle brick, the ladle
         number, the sustainability of the ladle and of the
         foreman of secondary metallurgy and the melt chemical
         composition (Al, C, Mn and Si) were taken into account
         for the prediction of the ladle-nozzle opening. The
         best genetically developed model for the
         ladle-nozzle-opening prediction correctly predicts 107
         out of 115 situations of opening the ladle. The results
         of the genetic-programming-based modelling have been
         used in practice to change several steelmaking
         technologies",
 abstract_sc = "Store Steel, d. o. o., se spopada s tezavo podziganja
         izlivka ponve pri izdelavi ogromnega stevila razlicnih
         kvalitet jekla. Po obdelavi na ponovcni peci se taline
         skozi drsno zapiralo in izlivek prelije v vmesno
         ponovco na kontinuirni livni napravi. Zaradi pogostega
         masenja se izlivki odpirajo s kisikovim kopjem, kar
         lahko povzroca onesnazenje taline. Namen studije je bil
         zmanjsati stevilo podziganj. Uporabljena je bila metoda
         genetskega programiranja. Pri napovedovanju podziganja
         smo upostevali stevilko tehnoloskega postopka izdelave
         jekla, zaporedno stevilko sarze pri sekvenci, cas
         sekundarne metalurgije, vzdrznost zunanjega izlivka ter
         ponovce, ponovcarja in kemicno sestavo taline (Al, C,
         Mn in Si). Najboljsi genetsko dobljeni model je
         napovedal 107 od 115 dejansko izvrsenih podziganj.
         Rezultati modeliranja z genetskim programiranjem so
         privedli do sprememb vec tehnologij izdelave jekla.",
 notes =    "MTAEC9 48(1)23(2014)
         http://www.imt.si/materiali-tehnologije/",
}

Genetic Programming entries for Miha Kovacic Beno Jurjovec Luka Krajnc

Citations